Aktualności

Sprawdź co słychać u Lido

Tara


 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Wersja do wydrukowania znajduje sie TUTAJ

Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 25 czerwca 2015 r.  „w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego i sprawdzianów szkołach publicznych”  (Dz.U  z 2015 r., poz.959).

●  Egzamin odbędzie się:

19 kwietnia 2017 r. -   ŚRODA

  (sala1)  -część humanistyczna – historia i wos o godz. 9.00 (60’)

                -  język polski o 11.00   (90’)

 Czas wydłużony (sala 2,3,4) :                                 część humanistyczna – historia i wos o godz. 9.00 (80’)

-  język polski o 11.00   (135’)   

20  kwietnia 2017 r.  – CZWARTEK
                                                   (sala1):   część matematyczno-przyrodnicza- cz. przyrodnicza o godz. 9.00 (60’)

                                                                                                                             - cz. matematyczna o godz. 11.00 (90’)

       Czas wydłużony   (sala 2,3,4)     :         część matematyczno-przyrodnicza  -  cz. przyrodnicza o godz. 9.00 (80’)

- cz. matematyczna o godz. 11.00 (135)                

21 kwietnia  2017 r.  –PIĄTEK
                                                  (sala 1, 6) : część z języka obcego nowożytnego- cz. podstawowa o godz. 9.00 (60’)

                                                                                                                                       - cz. rozszerzona o godz. 11.00 (60’)

        Czas wydłużony (sala 2, 3, 4, 5)   :      część z języka obcego nowożytnego- cz. podstawowa o godz. 9.00 (80’)

                                                                                                                                           - cz. rozszerzona o godz. 11.00 (90’)

Jeżeli uczeń skończy pracę  z  DRUGIM  arkuszem w danym dniu
             (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK  OBCY ROZSZERZONY)

przed upływem  wyznaczonego  czasu,   

zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki i po dokonaniu właściwych procedur  (odbiór pracy, sprawdzenie

 prawidłowości kodowania) -  WYCHODZI DO DOMU.

 Jeżeli uczeń będzie pisał egzamin zbyt krótko, fakt ten zostanie odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 8.20 
i  będą  wpuszczani do sal egzaminacyjnych wg kolejności na liście
uczeń po wylosowaniu numeru stolika (sala 1), zajmuje swoje miejsce

Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych, uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sal.

►Uczniowie nieobecni, spóźnieni i ci, którym komisja przerwie egzamin i unieważni ich pracę,
    mogą przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie:

      1 czerwca  2017 r.  o godz. 9°°  i  11°°  -  cz. humanistyczna

      2 czerwca 2017 r.  o godz. 9°°  i  11°°  - cz. matematyczno – przyrodnicza

      5 czerwca 2017 r.  o godz. 9oo  i  11°°   - części z języka obcego

► Egzamin może być przeprowadzony w szkole lub w innej placówce wyznaczonej przez dyrektora OKE.
     Informacje będą przekazane przez dyrektora Gimnazjum   w drugiej połowie maja.
Uczeń, który nie  
    przystąpił
do egzaminu we właściwym terminie oraz w terminie  
dodatkowym, powtarza ostatnią
    klasę i przystępuje do egzaminu w następnym roku.
Powtarza klasę i pisze egzamin w następnym roku również ten uczeń, któremu ponownie przerwano egzamin z powodu niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym piszącym.

BARDZO WAŻNE!!!! 
Egzamin może być przerwany lub unieważniony, na wniosek przewodniczącego  Szkolnego  Zespołu Egzaminacyjnego (Dyrektor Gimnazjum ), gdy uczeń zakłóca pracę innych zdających, korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych, wnosi niedozwolone przybory, urządzenia telekomunikacyjne  lub stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań.

W naszej szkole, jak w latach ubiegłych, będą obserwatorzy.

Niesamodzielność może być stwierdzona podczas egzaminu, wówczas przerywa się egzamin
i unieważnia pracę,  a także podczas sprawdzania prac przez egzaminatorów
zewnętrznych.                          
 O nieprawidłowościach, które mogą świadczyć o niesamodzielnej
pracy ucznia, przewodniczący zespołu egzaminatorów (po zapoznaniu się z pracami budzącymi wątpliwości), powiadamia dyrektora OKE.
Dyrektor OKE powołuje ekspertów w celu dokładnego sprawdzenia i wydania opinii na temat zgłoszonych
nieprawidłowości. Dokumentacja jest przesyłana do dyrektora CKE  i zostaje podjęta decyzja o ewentualnym unieważnieniu egzaminu i ustala się dalsze postępowanie zgodne z rozporządzeniem.

► Uczniowie, którzy mogą być zwolnieni z egzaminu lub jego części to laureaci konkursów przedmiotowych 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem. Uprawnienia do zwolnienia przysługują również laureatom konkursów z lat ubiegłych.

zwolnienie z tego powodu z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku
          z egzaminu (z odpowiedniej jego części).

 w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dyrektor OKE może zwolnić ucznia
   z egzaminu gimnazjalnego z powodów zdrowotnych (np. przewlekła i ciężka
choroba).

 uczeń ma prawo korzystać podczas egzaminu z leków lub posiłku o ile dostarczy
   do Dyrektora  zaświadczenie lekarskie dotyczące takich wskazań.

 każdy uczeń ma prawo wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, która musi    

   stać  przy ławce  na podłodze

Uczniowie z dysfunkcjami (np. dysleksja) MAJĄ PRAWO przystąpić do egzaminu
 w warunkach  i formie dostosowanych do ich dysfunkcji.
Dostosowanie formy i warunków polega na:

pisaniu w oddzielnej sali (u nas sala nr 2, 3, 4, 5)

wydłużeniu czasu pisania każdej części egzaminu do 50% (u nas w sali nr 2, 3,4,5)    

►odczytaniu na głos przez nauczyciela na części humanistycznej  tekstu liczącego
    co najmniej  250 słów ( u nas w sali nr 4)

uprawnieniu do zaznaczania  zadań zamkniętych w zeszycie zadań (w sali 2,3,4,5)
►możliwości pisania na komputerze 

zastosowaniu  zmodyfikowanych kryteriów punktowania za rozwiązania zadań    

    otwartych oraz korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu

 

► ► ► ► ► ►Na egzamin uczniowie przynoszą WYŁĄCZNIE przybory do pisania :      

 pióro lub długopis   z czarnym tuszem lub atramentem, na matematykę tylko linijkę.

 Jeżeli będzie potrzeba wykonania rysunku, uczeń wykona go długopisem/piórem

►Na salę egzaminacyjną  NIE WOLNO WNOSIĆ ani korzystać  (egzamin takiej osoby może być przerwany)   z żadnych źródeł wiedzy ani środków telekomunikacji !!!!!

Zestawy egzaminacyjne są otwierane w obecności uczniów i przedstawicieli komisji.

Każdy zestaw egzaminacyjny jest zafoliowany  i ma dokładna instrukcję. Każdy uczeń musi sprawdzić  kompletność zestawu i jakość wydruku. Jeżeli są  jakieś braki należy natychmiast zgłosić je komisji.

  Czas pracy liczony jest dopiero po zakończeniu wszystkich spraw związanych z organizacją egzaminu. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem zostanie zapisany na tablicy.

W salach są zegary- uczeń może kontrolować czas pracy.

► W czasie trwania egzaminu uczeń nie może wychodzić z sali ( jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. konieczności udzielenia pomocy medycznej).

►Uczeń może mieć ze sobą leki, które zostały zaordynowane przez lekarza . Informacja o konieczności  zażycia leków musi być potwierdzona przez lekarza w formie zaświadczenia.

►Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach zostaną przekazane do szkoły  przez OKE 16 czerwca 2017 r.   (nie wydaje się zaświadczeń uczniom, którzy nie ukończyli szkoły; uczniowie ci przystępują do egzaminu w następnym roku szkolnym)

► Informacje o zasadach wglądu do prac jest przekazywana SZE najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników. Wgląd do prac odbywa się w miejscu i terminach wyznaczonych przez dyrektora OKE.

► Jeżeli uczeń pomyli się  błędną odpowiedz może obwieść kółkiem i zaznaczyć prawidłową odpowiedź (informacje i schematy na tablicach).

►Uczeń nie dostaje dodatkowych kartek na brudnopis.

► Uczeń zamalowuje odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w sali 1, sali 3 -4 uczniów i w sali 6) – komisja przypomni uczniom o tym obowiązku  dwukrotnie.

► Uczniowie w sali 2, 3 (większość),  w sali 4 i 5- zaznaczają odpowiedzi  krzyżykiem w zestawie egzaminacyjnym.

►Uczniowie nie wchodzą do sal w ubraniach wierzchnich, nie wnoszą jedzenia ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

►Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolna lub inny dokument tożsamości.

 

UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA EGZAMIN ODPOWIEDNIO UBRANI


 

** II semestr - nowy Plan Lekcji **

Uwaga!

od 16 stycznia 2017r obowiązywać będzie nowy plan, który został 
umieszczony w zakładce plan lekcji


Sylwester wioślarzy

Sylwester wioslarzy


 

Flaga The World Games – mamy ją!

6 grudnia otrzymaliśmy piękny prezent mikołajkowy – flagę The World Games, wielkiej, światowej  imprezy sportowej, która odbędzie się jubileuszowo po raz 10 i to właśnie we Wrocławiu.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z uroczystości przekazania flagi przygotowanej przez Kurta Strubbe z portalu Sportgame:
http://sportgame.com.pl/?q=node%2F7533
oraz zapoznania się ze sprawozdaniem naszych uczennic z tego sportowego święta:Flaga TWG

Dzień Misia inaczej...

Misiowanki


 

Międzypokoleniowo w Hali Stulecia

Senioriada


 

W naszej szkole uczy Życzliwa Wrocławianka

ZD


 

Sukcesy wioślarzy

Wioslarstwo

 

Wioslarstwo 1


 

do WAKACJI już tylko
June 23, 2017 14:00
Years
Months
Days
Hours
Mins.
Secs.

o reformie

maly

         Szczegóły projektu >>>>>